Statuten en reglementen

Elke Stichting moet Statuten hebben; deze zijn door een Notaris opgemaakt en daarop gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De Statuten mogen als het ware als het wetboek van de Sichting worden aangemerkt. Hieraan moet ieder die met de Stichting te maken heeft zich houden. Veranderingen kunnen alleen van kracht worden, mits deze via de officiële weg (notaris en KVK ) tot stand zijn gekomen.

Om de Stichting echter werkbaar te krijgen moet een huishoudelijk reglement worden gemaakt, waarin veel zaken worden geregeld met betrekking tot de meer gewone en dagelijkse dingen van de Stichting.

In het geval van WOLK is er nog een huishoudelijk reglement en wel met betrekking tot het wijkgebouw.

Op de vervolgpagina’s, die u linksonder kunt aanklikken, worden achtereenvolgens de Statuten, het Huishoudelijk reglement van de Stichting en het Huishoudelijk reglement en gedragsregels met betrekking tot de Letterbak weergegeven.

STATUTEN

NAAM , ZETEL, DUUR. Artikel 1

  1. De stichting draagt de naam:STICHTING WIJKORGANISATIE LETTERVELD KERKEDENNEN
  2. Zij is gevestigd te Borne
  3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd

DOEL

Artikel 2

  1. De stichting heeft ten doel:

a) Het bevorderen van het welzijn van de bewoners van de wijk Letterveld en Kerkedennen te Borne;

b) Het beheren en instandhouden van een wijkgebouw in deze wijken en het opstellen van regels voor het gebruik van het wijkgebouw;

  1. Zij tracht het bevorderen van het welzijn van de bewoners onder meer te bereiken door:

a) het peilen van de meningen en wensen van de wijk bewoners ten aanzien van zaken die de wijk betreffen;

b) te stimuleren dat door bewoners gewenste acties en activiteiten ter hand worden genomen en dat alle geïnteresseerden( bewoners, verenigingen, instellingen, organisaties en dergelijke in de wijk) daarbij worden betrokken;

c) het bevorderen van een goede communicatie of samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen binnen de wijk;

d) te bevorderen dat dienstverlenende instellingen hun aanbod in de wijk afstemmen op de vraag van de wijkbewoners;

e) het bevorderen van eigen ontplooiing en activiteiten van de wijkbewoners, al of niet georganiseerd;

f) het tegemoet komen aan de behoeften aan contacten tussen wijkbewoners en groepen daaruit;

g) het adviseren en geven van voorlichting aan verenigingen, instellingen en groepen omtrent activiteiten en behoeften ten aanzien van het welzijn in de wijk;

h) het samenwerken met plaatselijke welzijnsorganisaties en / of andere plaatselijke instellingen op het gebied van welzijnswerk;

i) alle andere wettige en passende middelen, welke het doel van de stichting dienen.

Zij tracht het beheren en instandhouden van het wijkgebouw onder meer te bereiken door:

a) het zo economisch mogelijk beheer van de geldmiddelen en beperking van de exploitatiekosten;

b) het organiseren en stimuleren van onderhoudswerk door de gebruikers of derden;

c) coördinatie van de door de gebruikers van het gebouw te organiseren activiteiten in het gebouw;

d) het peilen van meningen en wensen van de gebruikers van het gebouw ten aanzien van zaken die het gebouw en haar functioneren betreffen;

e) het opstellen van gebruikersvoorschriften ten aanzien van het gebouw en toezicht op de naleving daarvan;

f) overleg met en het uitoefenen van invloed op het beleid van de overheid en particuliere organen aangaande zaken die het wijkgebouw en het functioneren daarvan betreffen.

GELDMIDDELEN

Artikel 3

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

· de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;

· donaties;

· subsidies en sponsorgelden

· verkrijging krachtens erfstelling, legaat of schenking;

· de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen en;

· overige baten

BESTUUR

Artikel 4

1 Aantal bestuursleden

De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden.

Het aantal bestuursleden bedraagt tenminste drie (3) en ten hoogste zeven (7).

Indien het bestuur op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal bestuursleden bestaat, zijn de dan in functie zijnde bestuursleden niettemin tot uitoefening van het bestuur bevoegd, onverminderd hun verplichting om onverwijld in de vacature(s) te (doen) voorzien.

Kwaliteitsvereisten

Voor benoeming tot bestuurslid komen alleen in aanmerking natuurlijke personen woonachtig in de gemeente Borne, de wijk Letterveld Kerkedennen.

2 Benoeming bestuursleden door het bestuur

Het bestuur voorziet zelf in zijn vacatures.

In dat geval komt de benoeming tot stand door een besluit met algemene stemmen, van alle dan in functie zijnde bestuursleden.

3 Voorziening in vacature

In de vacature dient, op initiatief van het bestuur, zo spoedig mogelijk te worden voorzien.

Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de benoeming van een bestuurslid uitblijft, wordt daarin – overeenkomstig artikel 2: 299 Burgerlijk Wetboek – voorzien door de arrondissementsrechtbank te Almelo, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

4 Zittingsduur onbepaald

De bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd.

Voor hen geldt geen rooster van aftreden.

5 Financiële bepaling

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Door hen gemaakte onkosten worden vergoed.

Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening van een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting behoeven de voorafgaand schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden.

6 Eind bestuurslidmaatschap

Een bestuurslid verliest zijn functie:

· Door zijn aftreden op eigen verzoek;

· Door zijn overlijden, onder curatelenstelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;

· Door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige bestuursleden;

· Door zijn ontslag door de rechtbank.

Artikel 5

1 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in een persoon verenigd zijn.
Het bestuur kan ook plaatsvervangers voor genoemde functionarissen benoemen, die als zodanig mogen optreden ingeval van ontstentenis of belet.
2 Het bestuur zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten.

WERKGROEPEN

Artikel 6

1 De stichting kent werkgroepen welke in het leven worden geroepen om bepaalde met name omschreven doeleinden van de stichting te activeren en te organiseren ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur.

2 Een werkgroep wordt opgericht en samengesteld door het bestuur.

3 De werkgroepen oefenen hun functie uit onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De taak, samenstelling en overige instructies ten aanzien van een werkgroep worden dan ook bepaald door het bestuur, mede aan de hand van de in het huishoudelijk reglement op te nemen regeling.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris of de voorzitter en de penningmeester casu quo hun plaatsvervangers.

BEVOEGD BESTUUR

Artikel 8

1 Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

2 Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen
met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd
zijn.

3 Een besluit tot ingebruikgeving van het wijkgebouw, of een gedeelte daarvan, aan derden, moet worden genomen met algemene stemmen
in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 9

1 Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter ofwel twee bestuursleden dit gewenst acht(en).

2 De secretaris roept op ter vergadering.
Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. Fungeert de secretaris als voorzitter dan geschiedt het notuleren door een ander bestuurslid. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.

3 De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering te doen vertegenwoordigen.

Artikel 10

1 Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen.
In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.
Besluiten in de vergadering kunnen alleen worden genomen als meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is, behoudens het bepaalde in de artikelen 14 en 15.

2 Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

3 De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.

4 Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen dan beslist het lot.

5 Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd.

BOEKJAAR EN VERSLAGLEGGING

Artikel 11

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande, dat het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met eenendertig december aanstaande. Van de vermogenstoestandvan de stichting en van hetgeen verder haar financiën betreft, wordt op zodanige wijze boekgehouden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting worden gekend.

Artikel 12

Voor 1 april brengt in een bestuursvergadering de secretaris verslag uit van het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en legt de penningmeester rekening en verantwoording af. Goedkeuring van deze rekening en verantwoording door de vergadering strekt de penningmeester tot decharge, behoudens later gebleken frauduleuze handelingen.

De penningmeester legt tevens op deze vergadering of zo spoedig mogelijk daarna aan het bestuur de begroting van het komende jaar ter goedkeuring voor.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 13

1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van
drie/vierde van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde
vertegenwoordigd zijn. Indien op deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal niet eerder dan
twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering een nieuwe vergadering kunnen worden uitgeschreven, in welke
vergadering dan – met behoud van gemelde meerderheid van stemmen – kan worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige of
vertegenwoordigde bestuursleden.
2 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële acte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de
acte van wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het betreffende openbaar stichtingenregister, gehouden
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

ONTBINDING

Artikel 14

1 Het bestuur is gerechtigd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 14 lid 1 van deze statuten is bepaald inzake een besluit tot wijziging van
de statuten.

2 De stichting wordt bovendien ontbonden:

· door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

· door rechterlijke uitspraak in de bij wet genoemde gevallen

VEREFFENING

Artikel 15

1 De vereffening na ontbinding geschiedt door het bestuur.

2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

4 Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden
gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

SLOTBEPALING

Artikel 16

In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.

Aldus opgemaakt bij statutenwijziging op 12 december 2001 voor waarnemer notaris J.G.A Kuhlmann te Borne.