Copyright en Disclaimer

In onderstaande tekst staat WOLK-BORNE voor Wijkoriganisatie Letterveld-Kerkedennen Borne.

COPYRIGHT.

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren WOLK-BORNE of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van WOLK-BORNE de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Toegezonden foto’s, illustraties en andere bestandsdelen die o.a op wolk-borne.nl geplaatst worden, zijn automatisch eigendom van WOLK-BORNE en kunnen voor PR doeleinden gebruikt worden.

DISCLAIMER.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van wolk-borne.nl, is het mogelijk dat de informatie die op wolk-borne.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen op de website wolk-borne.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van WOLK-BORNE, het bestuur, vrijwilligers, redactie en de webitebeheerder.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op wolk-borne.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Websites van derden kunnen tevens links naar wolk-borne.nl hebben. Wolk-borne.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door wolk-borne.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

WOLK-BORNE sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van wolk-borne.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om wolk-borne.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van wolk-borne.nl verkregen is.
Wolk-borne.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via wolk-borne.nl verkregen informatie.

De informatie op wolk-borne.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.