Gemeente Borne start onderzoek naar mogelijke locaties voor flexwonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie Tijdelijke flexwoningen spoedzoekers 2023 vastgesteld.

De startnotitie Tijdelijke flexwoningen is een eerste stap richting flexwoningen. Dit document geeft richting aan het proces om in de gemeente Borne flexwoningen te realiseren. Deze woningen zijn nodig vanwege het woningtekort waar de gemeente Borne, net als de rest van het land, mee te maken heeft. Het bouwen van flexibele woningen is een snelle manier om de eerste nood op de woningmarkt op te lossen. Gemeente Borne wil daarom in 2023 51 tijdelijke flexwoningen realiseren. De woningen zijn bedoeld voor inwoners van Borne met een dringend huisvestingsprobleem.

De woningmarkt stagneert door gebrek aan passende en betaalbare woningen. Om te voldoen aan de acute behoefte van de Bornse inwoners én de landelijk opgelegde opgave voor huisvesting van statushouders (vluchtelingen die in Borne mogen blijven wonen) is er naast de bestaande woningbouwopgave een versnelling nodig die te realiseren is met tijdelijke flexwoningen.

51 flexwoningen

In 2023 zoeken ongeveer 94 mensen een woning, voor hen zijn circa 51 woningen nodig. Dit komt bovenop de huidige woningbouwplannen van de gemeente Borne. Gemeente Borne wil daarom in 2023 51 tijdelijke flexwoningen realiseren. Deze zijn bedoeld voor jongeren, statushouders en spoedzoekers (gescheiden mensen, senioren, mensen die uitstromen vanuit maatschappelijke opvang die zelfstandig gaan wonen).

Kwaliteit flexwoningen

Gemeente Borne kiest voor flexwoningen die tijdelijk en snel geplaatst kunnen worden op beschikbare locaties. Een flexwoning is een duurzame, energiezuinige woning die voldoet aan het bouwbesluit en wordt geplaatst voor 15 jaar met een optie tot verlenging. Na 2032 neemt de woningbehoefte naar verwachting af en kunnen de woningen worden verwijderd.

Wethouder Velten: ‘De gemeente hecht voor deze tijdelijke woningen grote waarde aan de esthetische kwaliteit én een zorgvuldige invulling en onderhoud van de woonomgeving. Hierbij gaan we de inwoners nauw betrekken. De startnotitie geeft onder andere richting aan dat proces. Uit het traject rondom het Ridderspoortje hebben we lering getrokken. Sociale cohesie en daarmee leefbaarheid is cruciaal. We denken deze zo goed mogelijk te kunnen borgen met een mix van doelgroepen.’

Inbreng inwoners voor potentiële locaties

Voor het realiseren van deze flexibele woningen maakt de gemeente Borne een overzicht van optionele locaties. Inwoners kunnen vervolgens laten weten wat zij van die locaties vinden. Bornenaren krijgen ook de mogelijkheid om zelf potentiële ontwikkellocaties aan te dragen. In de maanden februari en maart benadert de gemeente inwoners hiervoor en verzamelt alle mogelijke ontwikkellocaties.

De startnotitie kan gezien worden als aftrap van dit proces om te komen tot het realiseren van de flexwoningen.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Borne

Meer over politiek in Borne

Volg het nieuws uit Borne