Informatieavond energietransitie Borne dinsdag 11 mei 2021

Dinsdag 11 mei 2021 is een informatieavond vastgelegd, aanvang 19:30
uur, over hoe onze wijk mee kan doen aan de verplichte energietransitie waarop de gemeente zich aan het voorbereiden is. Zie de brief hieronder. Wel met inachtneming van de coronamaatregelen zoals die op dat moment nog van kracht zijn. Daarbij zijn zowel woningeigenaren als huurders van woningen van harte uitgenodigd. Dit zullen verschillende trajecten zijn, omdat huurders ook nog in gesprek moeten met Welbions.
Als bestuur participeren wij in dit project om inspraak te krijgen voor bewoners en we de energietransitie niet ‘over ons heen gaan krijgen’ in plaats van gesprekspartners te zijn.
We hebben als bestuur al een eerste verkennende kennismaking gehad en hopen dat veel mensen zich gaan aanmelden voor het hieronder genoemde bewonerspanel.

Vanuit een werkgroep van de gemeente ontvingen we het volgende verzoek:
Nederland – en dus ook Borne – staat voor de uitdaging om de klimaatverandering tegen te gaan door de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat houdt vooral in dat we duurzamer met energie om moeten gaan. De gemeente is druk bezig met het uitwerken van plannen hiervoor. Binnenkort zal de gemeenteraad haar visie hierop vaststellen. Het nationale klimaatakkoord verplicht de gemeente een energietransitie-visie te maken én om voor 2030 de eerste wijken op een duurzame manier te verwarmen. De energievisie van de gemeente is de eerste stap in die richting. Onze wijk Letterveld / Kerkedennen is in deze visie genoemd als een wijk die potentie heeft om vóór 2030 te starten met deze omslag. Deze visie berust op drie pijlers: energie besparen, duurzame energie opwekken en duurzaam verwarmen. Deze drie pijlers zijn sterk met elkaar verweven en alle inwoners van Borne krijgen er mee te maken, vooral met de thema’s ‘besparen’ en ‘warmte’. Belangrijk onderdeel is toewerken naar ‘CO2-neutrale’ oplossingen voor de warmtevoorziening van woningen. Wij delen deze mening grotendeels. Voor ons is een voorwaarde dat de mensen in de wijk betrokken worden bij het vinden van de oplossing. De regie mag niet uitsluitend bij de gemeente liggen. Daarom willen wij samen met de stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo) aan de slag om verduurzaming van Letterveld / Kerkedennen verder vorm te geven.
Dit in het vervolg van de zonnepanelenactie die we hebben georganiseerd. We hebben inmiddels een aantal mensen verzameld die willen meedoen en zijn contacten aan het leggen met organisaties die kunnen helpen. We willen in eerste instantie toewerken naar een informatieavond voor de inwoners van Letterveld / Kerkedennen om uit te leggen wat de bedoeling is en om te vragen of er mensen zijn die vanuit de wijk mee willen zoeken naar de optimale aanpak voor Letterveld / Kerkedennen. Met als belangrijkste doel dat we als bewoners zelf mee kunnen beslissen over wat een goede oplossing is.
Aan de wijkorganisatie willen wij vragen of jullie ons kunnen helpen, bijvoorbeeld bij het organiseren van bijeenkomsten. En nog belangrijker, om de belangen van de inwoners te behartigen. Wij hebben de gemeente gewezen op het belang om niet alleen naar ons te luisteren, en ook de mening van de ‘gemiddelde’ wijkbewoner mee te nemen. Hiervoor hebben we een methode bedacht om een ‘inwonerpanel’ samen te stellen. Het zou mooi zijn als de wijkorganisatie hierbij ondersteunt. Zodat naast onze groep met enthousiastelingen ook een groep van inwoners is die als klankbord groep kan optreden om plannen te toetsen.
Graag willen we een keer met de wijkorganisatie in gesprek om onze plannen toe te lichten en te kijken wat de beste manier is om als wijk betrokken te blijven bij de veranderingen die op stapel staan.
Met vriendelijke groeten,
Bart, Roelof-Jan, Ton, Tjerk
Dus voor alle milieubewuste en/of nieuwsgierige wijkbewoners:
Welkom op dinsdag 11 mei in De Letterbak om 19:30 uur (met
mondkapje).